55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
WEBINO (WALL-EYED BİLATERAL İNTERNÜKLEER OFTALMOPLEJİ ): OLGU SUNUMU
HANDE BALTACI 1 HALE BATUR ÇAĞLAYAN 1 EVREN BORAN 1 ESRA ERKOÇ ATAOĞLU 1 BİJEN NAZLIEL 1

1- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Giriş: WEBINO (Wall-eyed bilateral internükleer oftalmopleji) 1971de Lubow tarafından adlandırılan, primer bakışta bilateral ekzotropiya, bilateral internükleer oftalmopleji ve konverjans bozukluğu ile karakterizedir. Ek olarak vertikal bakış parezisi, up-beat nistagmus ve skew deviasyon da eşlik edebilir. İnflamatuar, toksik, infeksiyöz, dejeneratif, travmatik, postop ve neoplastik durumlar etyolojiden sorumlu tutulsa da en yaygın iki nedeni serebrovaskuler hastalıklar ve multipl sklerozdur. Olgu Sunumu: 85 yaşında, bilinen serebrovasküler hastalık öyküsü olmayan kadın hasta, ani başlayan dengesizlik ve çift görme yakınmasıyla kliniğimize başvurdu. Bunun dışında nörolojik şikayeti yoktu. Özgeçmişinde hipertansiyon ve diyabetes mellitus mevcuttu. Nörolojik muayenesinde pupilleri izokorik, ışık refleksi bilateral pozitif, primer pozisyonda sağda belirgin bilateral ekzotropya, sağda belirgin bilateral içe bakış kısıtlılığı, bilateral yukarı bakış kısıtlılığı ve bilateral dışa bakışta dışa vuran nistagmus vardı. Pitoz yoktu. Beyin diffüzyon manyetik rezonans görüntülemesinde orta mezensefalonda ADC’de karşılığ silik olarak seçilen diffüzyon kısıtlaması gösteren lezyon izlendi. Sonuç: WEBINO’nun patofizyolojisi tartışmalı olsa da, bilateral medial longitudinal fasikül hasarının bilateral INO’ya, medial rektus subnükleus (MRSN) hasarının bilateral ekzotropiyaya ve konverjans bozukluğuna yol açtığı düşünülmektedir. WEBINO en sık mezensefalik lezyonların bir sonucu olduğu rapor edilmesine rağmen, sendroma neden olan izole pontin lezyonları bildirilmiştir. MRSN nöronları, MLF ile birlikte pontomezensefalik bileşkede dağınık olarak bulunduğundan, bu bölgedeki bir lezyon her iki yapıyı da etkileyerek WEBINO’ya yol açabilir.