55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İLACA BAĞLI PARKİNSONİZMİN ATİPİK KLİNİK GÖRÜNÜMÜ: BİR OLGU SUNUMU
MERVE ÖNERLİ 1 BEKİR ENES DEMİRYÜREK 1 EDİP GÜLTEKİN 1

1- ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

AMAÇ: Birçok ilaç presinaptik, sinaptik ve postsinaptik dopamin düzeylerini düşürerek hareket bozukluklarına neden olabilir; parkinsonizm, tardif distoni, akatizi, miyoklonus ve tremor bunlardan en sık görülenleridir. İlaçlara bağlı parkinsonizm (İBP), sekonder parkinsonizm grubu içinde yer alır. Primer (idiopatik) Parkinson Hastalığı (İPH) yavaş progresif, asimetrik başlangıçlı ve kronik seyirlidir. %80’ine tremor eşlik eder. Buna karşın; ilaca bağlı parkinsonizm akut veya subakut gelişen, simetrik ve akinetik-rijid semptomların ön planda olduğu bir klinik tablodur. Olguların %30-50’sinde asimetrik parkinsonizm olabilmekte bu da İPH ile ayırımını zorlaştırmaktadır. Bu yazıda İPH ile diğer parkinsonizm sendromlarının ayırıcı tanısında yardımcı görüntüleme yöntemlerinin önemine değinmek istedik. YÖNTEM: 6 yıldır şizofreni (SCH) tanılı 52 yaşında kadın hasta psikiyatri kliniğindeki takipleri sırasında sağ elde tremor gelişmesi üzerine primer/sekonder parkinsonizm ayırıcı tanısı açısından tarafımıza danışıldı. Muayenede; sağ elde kaba amplitüdlü düşük frekanslı istirahat ve aksiyon tremoru ile rijidite mevcuttu. Diğer ekstremitelerde pozitif muayene bulgusu saptanmadı; bradikinezi, bradimimi, postüral instabilite gözlenmedi. Hasta ketiyapin 600 mg/gün ve olanzapin 10 mg/gün tedavisi altında idi, bir ay kadar önce intramuskuler zuklopentiksol uygulandığı öğrenildi. Kan tetkikleri ve kranial görüntülemesi normal sınırlardaydı. SONUÇ: Hastada asimetrik ve tremor hakim semptomların olması nedeniyle İBP’den emin olunamadı, ayırıcı tanı açısından dopamin transporter görüntülemesi (DAT-SCAN) çekildi, presinaptik dopaminerjik hücre kaybına dair kanıt bulunamaması üzerine İPH’dan uzaklaşıldı. Propranolol ve primidon tedavisinden fayda görmeyen hastaya SCH nedeni ile derin beyin stimülasyonu planlanamadı. Fleksör digitorum profundus, pronator teres ve pronator quadratum kaslarına 20’şer ünite botulinum toksin enjeksiyonu uygulanan hastanın şikayetleri geriledi. YORUM: Atipik klinik görünüm sergileyen İBP olgularında DAT-SCAN parkinsonizm etiyolojisini belirlemede faydalı bir görüntüleme yöntemidir.