55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT İSKEMİK İNME OLGULARINDA TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULAMAMA SEBEPLERİ: KLİNİK DENEYİMİMİZ
ÜLGEN YALAZ TEKAN 1 DERYA SELÇUK DEMİRELLİ 1 GENÇER GENÇ 1 NEVİN KULOĞLU PAZARCI 1 AYÇA KARAKOÇ 1 ŞAHİN IŞIK 1 MÜNEVVER ECE GÜVEN 1 SERPİL BULUT 1

1- ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Akut iskemik inmede geçen her dakika önemli olup, hızlı ve doğru bir değerlendirme ile trombolitik tedavi kararını vermek gerekmektedir. TPA uygulamasının ilk yıllarından itibaren, kontrendikasyon listesi giderek daralmaktadır. Bunun yanı sıra kullanım talimatları arasında farklılıklar bulunmakta, bazı konulardaki tartışmalar sürmektedir. Kapsamlı inme merkezi olan kliniğimizde trombolitik tedavi uygulamama sebeplerimizi incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Ocak – Eylül 2019 tarihleri arasında akut iskemik inme ile hastanemiz acil servisine başvurup trombolitik tedavi uygulanmayan hastalar çalışmaya alındı. İnme başlangıç zamanı bilinmeyen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların demografik verileri, komorbiditeleri, semptom – kapı zamanı, giriş NIH skoru ve görüntüleme bulguları ve trombolitik tedavi verilmeme sebepleri kaydedildi.

Bulgular:

Belirlenen süre içinde hastanemize başvuran toplam 194 akut hastanın 66’ sına (%34) trombolitik tedavi verilmedi. TPA uygulamama sebeplerimiz arasında minör inme ve geçici iskemik atakla başvuran, NIH skoru düşük ve büyük damar oklüzyonu görülmeyen hasta grubu ilk sıradaydı (%33). Hastaların 14’ünün (%21) düzenli oral antikoagülan kullanımı mevcuttu. Diğer sebepler arasında sırasıyla geçirilmiş intrakranial kanama öyküsü, tedavi onamı alınamaması, tetkikler esnasında trombolitik tedavi penceresinin aşılması, kan basıncı kontrolünün sağlanamaması, başlangıçta eksik ya da hatalı anamnez, hastanın kliniğimizle geç konsülte edilmesi, geçirilmiş majör cerrahi, düşük ASPECT skoru, rüptüre olmamış anevrizma, beyin metastazı ve laboratuar hatası dikkati çekmekteydi. Bu olguların %20’sinde büyük damar oklüzyonu tespit edildi ve trombektomi işlemine alındı. Yaş, yüksek NIH skoru, geçirilmiş iskemik inme öyküsü, demans, mikrokanama varlığı gibi diğer bazı tartışmalı durumların; trombolitik tedavi kararımızı etkilemediği görüldü.

Sonuç:

Akut inme pratiğinde IV TPA uygulamama sebepleri üzerinde yapılacak tartışmaların, hasta seçimini kolaylaştıracağı ve giderek daha fazla hastanın tedavi almasına yardımcı olacağı görüşündeyiz.