55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSON HASTALARINDA RASAJİLİNİN DEPRESYON ÜZERİNE ETKİSİ
AHMET ADIGÜZEL 1 ÜNAL ÖZTÜRK 1 YUSUF TAMAM 2

1- SBÜ GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Depresyon Parkinson Hastalığında (PH) görülen non-motor bulgulardan biridir. Bu hastalarda en sık görülen psikiyatrik bozukluktur. Yapılan çalışmalarda Parkinson hastalarında, kontrollere oranla daha fazla depresyon öyküsü alınmıştır. Bazı çalışmalarda PH tedavisinde kullanılan pramipeksolün antidepresan etkisinin olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada da özellikle erken evrelerde tedavide sık kullandığımız rasajilinin (Mono-Amino-Oksidaz-B inhibitörü) depresyon üzerine etkisini araştırdık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya İdiopatik PH tanılı 427 hasta dahil edildi. Rasajilin kullanan ve kullanmayalar olarak iki grupta incelendiler. Psikiyatri konsültasyonu sonucu göre depresif hasta grubu belirlendi.

Bulgular:

Çalışmaya katılan hastalar iki gruba ayrıldı. Rasajilin kullanan 263, kontrol grubu 164 toplam 427 Parkinson hastası dahil edildi. Hastaların toplam %25,3 (n:108), rasajilin kullananların ise %22,4 ü (n:58) depresyon tanısı almıştı. Kontrol grubunun ise %29,8 i (n:49) depresyon tanısı almıştı. Rasajilinin levodopa ve dopamin antagonistleriyle birlikte kullanımı gruplar arasında istatiksel sonucu etkilemedi. Her iki grup arasında yapılan istatiksel değerlendirmede rasajilin kullanan grup ile kontrol grubu arasında depresyon görülme sıklığında anlamlı bir fark izlenmedi (p >0.05).

Sonuç:

Parkinson Hastalığında depresyonun patofizyolojik mekanizması dopaminerjik mezokortikolimbik projeksiyon kaybı ve mezokortikal serotonerjik hücre kaybıyla açıklanabilir. Rasajilin MAO-B inhibisyonuyla dopaminin yıkılmasını engeller ve etkinliğini artırır. Yaptığımız bu çalışmaya dayanarak rasajilin alan bireylerde sinaptik aralıkta artan dopamin düzeyinin depresyon üzerine olumlu bir etkisinin olmadığını önerebiliriz.