55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: BATI NİL VİRÜSÜ ENSEFALİTİ
EZGİ BAKIRCIOĞLU DUMAN 1 OZAN TANGUR 1 AYLA ÇULHA OKTAR 1 BİRGÜL BAŞTAN TÜZÜN 1 AYŞE ÖZLEM ÇOKAR 1

1- HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Batı nil virüsü (BNV) enfeksiyonu genellikle asemptomatik seyretmekte olup, yaklaşık %25’inde ateş yüksekliği görülmektedir. Nörolojik tutulum nadiren görülmekte ve aseptik menenjit, meningoensefalit, akut flask paralizi şeklinde prezente olabilmektedir. Olgu: 63 yaşında erkek hasta, bir gün önce başlayan çift görme, bulantı, baş ağrısı, dengesizlik şikayeti ile tarafımıza başvurdu. Nörolojik muayenesinde, hafif ataksik yürümesi dışında doğaldı. Özgeçmişinde esansiyel hipertansiyon, koroner arter hastalığı mevcuttu. Rutin kan tetkiklerinde anlamlı bulgu izlenmedi. Kontrastlı kranyal MRG; sol frontal alanda lokalize menenjiom dışında patoloji gözlenmedi. Kranyal ve servikal BT anjiografide anlamlı damarsal patoloji izlenmedi. Takibinde 41°C’ye kadar yükselen ateş ve görsel halüsinasyonları gelişmesi üzerine santral sinir sistemi enfeksiyonları açısından lomber ponksiyon (LP) yapıldı. Beyin omurilik sıvısında (BOS) protein 97 mg /dL, glukoz 93 mg/ dL (eş zamanlı glukoz 121 mg/dL) lökosit sayısı: 50/mm3 bulundu. Hastanın yüksek ateş mevcudiyeti ve son zamanlarda artan BNV enfeksiyonu vakaları nedeniyle tekrar sorgulandığında sivrisinek ısırma öyküsü alındı. Ampirik olarak geniş spektrumlu antibiyoterapi sonrası ateşi tekrarlamadı. Etken açısından BOS kültürü, kan kültürü, BOS HSV 1-2, Brucella, BNV IFA ve BOS PCR istendi. BNV virüsü PCR; kanda ve BOS’ta negatif idi. BNV IFA IgG ve IgM serumda pozitif bulundu, diğer tetkikleri negatif sonuçlandı. Takibinde kliniğinde gerileme gözlenen hasta, enfeksiyon hastalıkları polikliniğine yönlendirildi. BNV PCR negatif olması tanıyı dışlayamayacağından ve klinik uyumluluğu nedeniyle hasta BNV ensefaliti olarak değerlendirildi. Sonuç: Ülkemizde BNV enfeksiyonu son yıllarda artmış olup, nörolojik tutulum bulguları ile başvuran ve yüksek ateşin eşlik ettiği vakalarda santral sinir sistemi enfeksiyonları düşünülürken, BNV açısından da seyahat ve sinek ısırması öyküsü dikkatle sorgulanmalıdır.