55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DİRSEKTE ULNAR SİNİR TUZAK NÖROPATİ TEDAVİSİNDE LOKAL İLAÇ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN ELEKTROFİZYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
RAHŞAN ADVİYE İNAN 1

1- DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Bu çalışmanın amacı ulnar oluk sendromunda lokal steroid, lokal anestetik uygulamalarının tek başına ya da birlikte kullanımlarının etkinliğini sinir ileti incelemeleri yoluyla değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya elektrofizyolojik olarak ulnar oluk sendromu saptanan 65 hasta dahil edildi. Hastalar rastgele 4 gruba ayrıldı. Birinci gruba (n:18) 1 ml % 0.5 lidokain, ikinci gruba (n:17) steroid (40 mg triamsinolon asetonid), üçüncü gruba (n:15) lidokain ve steroid, dördüncü gruba (n:15) 1 ml % 0.09 izotonik sodyum klorür enjeksiyonu yapıldı. Enjeksiyonlar olekranon ve medial epikondil ortasına ve bu orta noktanın 2 cm üzerine olmak şeklinde iki ayrı noktadan yapıldı. Uygulama öncesi hastaların semptom şiddet skalası ve fonksiyonel kapasite skorları sırasıyla VAS ve Gabel- Amadio Skalaları kullanılarak kaydedildi. Ulnar duyusal ve motor sinir ileti incelemeleri ve gerekli durumlarda iğne EMG incelemesi yapıldı. Enjeksiyon uygulamasını takiben 2. ayda hastaların semptom skalaları ve sinir ileti incelemeleri tekrarlandı ve sonuçlar karşılaştırıldı.

Bulgular:

Gruplar arasında yaş, cinsiyet, semptom süreleri ile lokal uygulama öncesi sinir ileti incelemeleri ve semptom şiddet skorları arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Hastaların hiçbirinde uygulama ile ilişkili bir komplikasyon gelişmedi. Klinik ve elektrofizyolojik parametrelerdeki en fazla iyileşme Grup 2 ve Grup 3 hastalarında izlendi (p<0.05). Ancak semptom süresi uzadıkça ve başlangıçta akson hasarı varsa uygulamanın etkinliğinin azaldığı izlendi.

Sonuç:

Akson hasarının gelişmediği hafif ve orta derecedeki ulnar sinirin dirsek bölgesindeki tuzaklanmalarının tedavisinde lokal steroid ve lokal anestetik enjeksiyon uygulamaları güvenli ve etkili bir tedavi seçeneğidir. Tek başına steroid ya da steroid ve lidokain eş zamanlı uygulanmasında etkinlik olarak anlamlı fark izlenmemiştir.