55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NADİR GÖRÜLEN BİR GUİLLAİN BARRE SENDROMU VARYANTI OLARAK FARENGEAL-SERVİKAL-BRAKİYAL FORM
DURUL ÜSTÜN 1 PINAR TAMER 1 RİFAT REHA BİLGİN 1

1- SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

NADİR GÖRÜLEN BİR GUİLLAİN BARRE SENDROMU VARYANTI OLARAK FARENGEAL-SERVİKAL-BRAKİYAL FORM VAKA SUNUMU Durul ÜSTÜN, Pınar TAMER, Rıfat Reha BİLGİN İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği Guillain Barré Sendromu, akut jeneralize güçsüzlüğün tüm dünyadaki en sık nedenidir. GBS’de, anamnez, muayene bulguları, elektrofizyolojik tetkikler ve BOS incelemeleriyle tanı konulmaktadır. Bahsedeceğimiz hasta, nadir görülen ve GBS’nin paralitik olmayan formları içinde yer alan farengeo-servikal-brakiyal güçsüzlükle giden varyanttır. Olgu: Bilinen komorbid hastalık öyküsü olmayan, 43 yaşındaki erkek hasta, 3 gün önce başlayan, giderek artan, kollarda, boyun hareketlerinde güçsüzlük, yutmada zorluk yakınmalarıyla başvurdu. Öyküde yaklaşık 4 hafta öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonu mevcuttu. Muayenede, üst extremitelerde, boyun kaslarında baskın, proksimal ağırlıklı quadriparezi, üst ekstremitelerde arefleksi, alt ekstremitelerde hiporefleksi saptandı. Lomber ponksiyon işlemini kabul etmeyen hastanın olayın 7. gününde yapılan EMG’sinde altta belirgin bilateral F dalga latansının uzadığı görüldü. Bu bulgular doğrultusunda GBS tanısıyla hastaya 2 gr/gün’den 5 gün IVIG verildi. IVIG sonrası progresyon gözlenmeyen hastada, olayın 3. haftasında tekrarlanan EMG’de; üstte ve altta proksimalde belirgin olmak üzere BKAP amplitüdleri belirgin düşük, motor sinir iletim hızları normal bulundu. Üstte ve altta minimum F latansları ılımlı uzamış, iğne EMGde üstte ve proximalde belirgin olmak üzere belirgin MÜP kaybı ve sağ deltoidde denervasyon izlendi. Tedavi sonrası rehabilitasyon sürecinde izlenen hasta hala takibimizde olup kas güçleri ve yutma fonksiyonları tama yakın düzeldi. GBS ciddiyeti ve sıklığı düşünüldüğünde nörologlar tarafından tanınsa da Miller Fisher Sendromu hariç paralitik olmayan GBS formları nadir görülür. Olgumuzda klasik seyrin aksine üst ekstremitelerde ve orofarengeal kaslarda güçsüzlükle seyreden GBS formu konusunda farkındalık yaratmayı amaçladık.