55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ESANSİYEL TREMORDA TALAMİK VİM VE POSTERİOR SUBTALAMİK ALAN STİMÜLASYONU: BİR OLGU SUNUMU
MUSTAFA CEYLAN 1 MURTEZA ÇAKIR 2 GÖKHAN AYDOĞAN 1 MEHMET NURİ KOÇAK 1 ATİLLA YILMAZ 3 NURAY BİLGE 1

1- ATATÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI
2- ATATÜK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİMDALI
3- OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİMDALI
 
Olgu:

Esansiyel Tremorda Talamik VİM ve Posterior Subtalamik Alan Stimülasyonu: Bir Olgu Sunumu Giriş: Esansiyel tremor (ET) 65 yaş üstü bireylerde en sık göülen hareket bozukluğudur. ET’ nin medikal tedavisi çoğu zaman yetersizdir ve derin beyin stimülasyonu (DBS) medikal tedavi dirençli ET’ de etkili bir tedavidir. DBS için hedef Talamik VİM iken son zamanlarda prelemniskal radyasyon ve zona incerta dâhil posterior subtalamik alan (PSA) stimülasyonunun tedavide etkin olduğu bildirilmiştir. Literatürde talamik VİM stimülasyonu ile PSA stimülasyonu karşılaştırılmış ve PSA’ nın tremor kontrolünde daha etkili olduğu bildirilmiştir. Bizde bilateral Talamik VİM+ PSA stimülayonlarının dirençli ET olgumuzda etkinliklerini tartışmayı amaçladık. Olgu: 68 yaşında erkek hasta, 11 yıldır her iki elinde titreme olduğu ve zamanla ilerlediği öğrenildi. NM: Bilateral postural belirgin, istirahat ve aksiyon da tremoru mevcut olan hastaya dirençli esansiyel tremor düşünüldü. Primidon (750mg/gün), gabapentin (900mg/gün) kullanan fakat şikayetlerinde düzelme olmayan hastaya 8 kontaklı lead (Boston Scienticif Inc., Valencia, CA) ile bilateral Talamik VİM+ PSA hedefli derin beyin stimülasyonu uygulandı. Sunuç -Tartışma: İşlem sonrası 15. gün stimülator aktifleştirildi. Hem PSA hem Talamik VİM ve aynı anda her iki alanın stimülasynu ile tremor sklalasında belirgin düzelme olduğu görüldü. Her iki hedefin aynı anda stimülasyonu ile tremor kontrolü daha belirgindi. Çift hedefleme yapılarak stimüle edilen Talamik VİM+ PSA’ nın tremor üzerine etkinliği bu alanların ayrı stimülasyonundan daha etkilidir, yine PSA stimülasyonu Talamik VİM stimülasyonundan daha etkilidir.