55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HIZLI BÜYÜYEN GRADE I TRANSİZYONEL MENENGİOM OLGUSU
ZEYNEP ÖZÖZEN AYAS 1 GÜLGÜN UNCU 1 SERDAR ERCAN 2 AYHAN DEMİR 1 ÖZLEM ŞAHİN 1

1- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, NÖROLOJİ BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
2- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
 
Olgu:

Giriş: Menengiomlar orta ve ileri yaş erişkinlerde sık görülen intrakranial tümörlerdendir. Kadınlarda daha sık görülen bu tümörler genellikle yavaş büyür ve iyi huyludur. Lokalizasyon ve bası etkisine göre klinik semptomlara neden olabilirler. Bu yazıda elliyedi yaşında hızlı büyüyen Grade I transizyonel menengiom tanısı alan hasta tartışılmıştır. Olgu Sunumu: Elliyedi yaşında kadın hasta son 2 aydır olan başdönmesi, sağ kulakta dolgunluk ve işitme azlığı ile başvurdu. Daha önce çok kez kulak burun boğaz kliniklerinde değerlendirilmesine karşın şikayetlerinin giderek arttığının ifade etti. Bilinen sistemik hastalığı olmayan hastanın nörolojik muayenesinde sağa bakışta belirginleşen santral nistagmus, uvulada sağa deviasyonu, sağda dismetri ve bozuk tandem yürüyüş saptandı. Beyin CT’de sağ temporal lob inferior-medialde sağ serebelluma uzanan kitlesel lezyon saptanmıştır. Beyin MRG’sinde sağ temporalde ödem etkisi yaratan 40x48x53 mm lobüle kontürlü, heterojen, yoğun kontrastlanması olan sağ mezensefalon ve pons yarısında bası etkisi ve shifte neden olan kitle tespit edildi. Hasta beyin cerrahisine konsülte yönlendirilerek opere edildi. Patolojik incelemede Grade I transizyonel menengiom ile uyumlu olarak saptandı. Postoperatif takibinde sağ hemihipoestezi, kısmi işitme kaybı kalan hastanın yürümesi tamamen düzeldi. Tartışma: Transizyonel menengiomlar büyüme hızı ve yineleme açısından düşük riske sahiptir. Ancak olgumuzdaki tümör boyutunun 4 cm’nin üzerinde olması dikkat çekicidir. Olgumuzda semptomlar ancak büyük boyutlara ulaşınca ortaya çıkmıştır. Grade I transizyonel menengiomların hızlı büyüyen ve yineleyebilen tümörler olduğu unutulmamalıdır.